Β’ κύκλος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Δημοσιεύθηκε ο 2ος κύκλος για το Καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού (Επενδυτικού) Νόμου 4887/2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. [εδώ]

Οι αιτήσεις συμμετοχής διαρκούν από τις 12.6.2023 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 στις 13.10.2023. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική (χωρίς σειρά προτεραιότητας) ενώ τα αποτελέσματα των Αξιολογήσεων αναμένεται να είναι άμεσα (45 ημέρες από τη λήξη του κύκλου Υποβολών).

Το πρόγραμμα είναι ύψους 150 εκ Ευρώ και επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και ανήκουν ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς:

  • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*
  • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενων ξενοδοχείων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*. Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
  • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 4*
  • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
  • Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
  • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

Επιχορηγούνται δαπάνες για Κτηριακά Έργα, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Αγορά Μηχανημάτων και Ξενοδοχειακού/ Μηχανολογικού/ λοιπού Εξοπλισμού – Έπιπλα κτλ. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων μελέτες (οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται παρακάτω).

Τα ποσοστά επιχορήγησης ακολουθούν τον Νέο Χάρτη Ενισχύσεων (2022 – 2027), όπου στις μικρές/ πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι προσαυξημένα κατά 20%, ενώ στις μεσαίες επιχειρήσεις είναι προσαυξημένα κατά 10%. Η μέγιστη Ενίσχυση μπορεί να ανέλθει στο 75%, είτε ως επιχορήγηση είτε ως φοροαπαλλαγή (υπό προϋποθέσεις).

Τα χορηγούμενα κίνητρα είναι τα εξής:

  1. Φορολογική απαλλαγή.
  2. Επιχορήγηση.
  3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
  4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από 100.000 ευρώ (net value) αναλόγως το μέγεθος της επιχείρησης. Το αντικείμενο της εκάστοτε επένδυσης πρέπει να αφορά σε Δημιουργία νέας μονάδας, ή σε Επέκταση/ Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενης μονάδας.

Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια (αναλύονται παρακάτω) όπου μια πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον το 70% για να μπορεί να ενταχθεί στους πίνακες προς αξιολόγηση.

Accessibility Toolbar

Accessibility