Νέα δράση, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας που έχουν πληγεί από την πανδημία, με σκοπό την στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021.

Η πρόσκληση αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σε τομείς που αφορούν υπηρεσίες Τουρισμού & άλλους υποστηρικτικούς ΚΑΔ Τουρισμού.

Ο προϋπολογισμός της θα κατανεμηθεί σε τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000,00€) για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00€) για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση θα αποδίδεται υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης, που μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 5% επί του τζίρου του 2019 για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και έως 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ, προκειμένου οι ανωτέρω επιχειρήσεις να περιέλθουν σε ετοιμότητα λειτουργίας της δραστηριότητάς τους.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000€ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:

  1. Επιλέξιμη είναι κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) με μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 30% κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019.
  2. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020
  3. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019.
  4. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014. και να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ .
  5. Δεν θα πρέπει να εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγουμένης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
  6. Δεν θα πρέπει να αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις

Επισημαίνεται ότι:

  1. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 17:00.
  2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).
  3. Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Accessibility Toolbar

Accessibility