Όπως ίσως θυμάστε, σε προηγούμενο εκτενές μας άρθρο, αναφερθήκαμε ενδελεχώς στις αλλαγές που επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διασυνοριακές λιανικές (Business to Consumers) συναλλαγές και την εισαγωγή αγαθών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από 1ης Ιουλίου 2021.

Εκεί, στην ενότητα για τις εξ’ αποστάσεως πωλήσεις, αναφερθήκαμε στο ότι καμία εισαγωγή δεν απαλλάσσεται πλέον του ΦΠΑ και στην εισαγωγή ενός εντελώς νέου συστήματος εισαγωγών που ονομάζεται Import OSS (IOSS) για φυσικά αγαθά αξίας έως 150 €.

Με γνώμονα τα ανωτέρω η ΑΑΔΕ διευρύνει τις ψηφιακές τελωνειακές υπηρεσίες της, θέτοντας σε λειτουργία από 1.7.2021, τρεις νέες υπηρεσίες στην πλατφόρμα icisnet.

1. Ψηφιακή αίτηση για την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών εκτός ωραρίου ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος.

2. Για αποστολές εμπορευμάτων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξίας μέχρι 150 ευρώ, τίθενται σε λειτουργία τα εξής:

2.1. Για παραλαβές δεμάτων από τρίτες χώρες, αναβολή απόδοσης του ΦΠΑ από τις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές επιχειρήσεις μέχρι την 16η ημέρα του επόμενου μήνα της εισαγωγής, χωρίς να απαιτείται άδεια και σύσταση εγγύησης.

2.2. Νέα υπεραπλουστευμένη διασάφηση πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στη χώρα μας, με τα λιγότερα δυνατά στοιχεία ανά αποστολή – δέμα, τόσο για τις εμπορικές (B2C – από επιχείρηση σε καταναλωτή) όσο και τις μη εμπορικές αποστολές (C2C – από ιδιώτη σε ιδιώτη), επιταχύνοντας έτσι τον εκτελωνισμό και την απελευθέρωση των συγκεκριμένων αποστολών.

Λεπτομέρειες για τις δυο νέες ψηφιακές διευκολύνσεις παρέχονται με την Ε. 2133/2021

Στη νέα εγκύκλιο 2133/2021 της ΑΑΔΕ παρέχονται επίσης αναλυτικές οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και τις διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας που εφαρμόζονται από 01.07.2021 κατά την εισαγωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce).

Όπως αναλύσαμε διαξοδικά και στο προηγούμενο άρθρο μας, ο ΦΠΑ των εισαγόμενων εμπορευμάτων μπορεί να πληρωθεί από τον καταναλωτή:

– είτε την ώρα της παραγγελίας (οπότε υπόχρεος για την απόδοσή του είναι ο ηλεκτρονικός έμπορος που θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο IOSS)
– είτε την ώρα της παραλαβής στον ταχυδρομικό υπάλληλο (οπότε υπόχρεος για την απόδοσή του είναι η εταιρεία μεταφορών που έφερε το δέμα)

Ανεξαρτήτως του τρόπου απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας που θα επιλεγεί, τηρούνται υποχρεωτικά τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και οι ιδιώτες-καταναλωτές επιβαρύνονται με το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα μας – κανονικό ή μειωμένο- αναλόγως του είδους του αγαθού που αποτελεί αντικείμενο της διαδικτυακής αγοράς και εισαγωγής.

Επίσης σε τελωνειακό επίπεδο:

– θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής διασάφησης θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία για κάθε αποστολή (δέμα),

– θεσπίζεται ένα νέο υπερ-απλουστευμένο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής (διασάφηση Η7) σε επίπεδο Ε.Ε το οποίο υλοποιήθηκε ως νέο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής (διασάφηση εισαγωγής e-commerce) στο Υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet,

– παρέχεται η δυνατότητα υποβολής του νέου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής e-commerce και πριν την άφιξη των εμπορευμάτων για την επίσπευση της διαδικασίας εκτελωνισμού,

– εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και κοινές διαδικασίες για εταιρείες ταχυμεταφοράς και ΦΠΚΥ (τα ΕΛΤΑ Α.Ε βάσει νόμου),

– καταργείται η διαλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου,

– είναι εύλογο ότι οι διατάξεις της αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9.12.2016 ΚΥΑ «Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας» που έρχονται σε αντίθεση με τις νέες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για την εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων ΦΠΑ (είδος υποβαλλόμενων παραστατικών, όρια απαλλαγών, διαλογή παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου) παύουν να ισχύουν.

– Εξαιρούνται της προσκόμισης στο τελωνείο και υποβολής διασάφησης τα κατωτέρω αντικείμενα τα οποία παραδίδονται άμεσα στους παραλήπτες
• κάρτες και επιστολές που περιέχουν αποκλειστικά προσωπικά μηνύματα.
• επιστολές για τυφλούς.
• έντυπα που δεν υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 και του Ν.1684/87 πχ. διαφημιστικά έντυπακατάλογοιτιμοκατάλογοιενημερωτικά φυλλάδια κλπ.

Αγαθά για τα οποία υποβάλλεται διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2021 και έπειτα, ανεξάρτητα από τον χρόνο άφιξης στην Ε.Ε., θα υπόκεινται σε ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ο προμηθευτής ή η ηλεκτρονική διεπαφή (ως «οιονεί» προμηθευτής) δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το ειδικό καθεστώς εισαγωγής IOSS για να δηλώσουν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2021.

Ομοίως, η υπερ-απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής Η7 (τύπου D προάφιξης ή συνήθης τύπου Α) δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά την 1η Ιουλίου 2021 ανεξάρτητα από την ημερομηνία άφιξης των εμπορευμάτων.

Accessibility Toolbar

Accessibility